Osaaminen hyötykäyttöön ja kumppanuuksia yli kylärajojen

Hallitusohjelmaan on kirjattu: ”ihmisillä tulee olla aito mahdollisuus rakentaa oman elämänsä polkua riippumatta siitä, missä he elävät. Se tarkoittaa toimivaa infrastruktuuria, sujuvia liikenneyhteyksiä, työpaikkoja, kouluttautumisen ja yrittämisen mahdollisuuksia ja hyvinvointipalveluja kaikkialla Suomessa”.

Elinvoimainen maaseutu huomioi kylien erilaiset vahvuudet ja toimintaympäristöt kuten myös monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden. Paikkaperustaisessa hankkeessa kannustetaan poikkihallinnolliseen toimintaan: alueen voimavarat on koottava yhteen, yhdessä määriteltyjen tavoitteiden edistämiseksi.

Osallistava ja osaava kylä käyttää hyödyksi kaikkien yksilöidensä osaamisen ja rakentaa kumppanuuksia myös kylärajojen yli.

Monipaikkainen asuminen ja paikkariippumattomuus tarjoavat mahdollisuuksia lisätä kylien elinvoimaa. Kannustetaan osa-aikaiseen ja monipaikkaiseen asumiseen ja luodaan edellytyksiä paikkariippumattomien toimintojen lisäämiselle.

Syvennetään aiemmassa Kylille-hankkeessa aloitettua arjen digitaitojen opastusta. Pääpaino on arjen sovelluksissa ja uusien sähköisten palvelujen synnyttämisessä. Digitaalisuus ei ole arvo sinänsä, vaan keino ja työkalu palvelujen parantamiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi.

Digitaalisen osaamisen myötä esim. ikäihmisten sosiaalinen piiri laajenee ja asiointi helpottuu ja sitä kautta elämästä tulee mielekkäämpää ja tämä taas säästää yhteiskunnan varoja. Ikuinen uuden oppiminen edistää terveenä pysymistä ja mahdollistaa kotona asumisen kauemmin.

Virtuaalisuutta hyödynnetään esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien tuomisessa kylille.

Haetaan toimintakelpoisia malleja digitaalisuuden kehittämiseen myös kansainvälisiltä kumppaneilta Smart villages -yhteistyön kautta.


Toimenpiteitä

• Kartoitetaan myös osa-aikakyläläisten tarpeet ja toiveet (mm. kesämökkiläiset ja virtuaalikyläläiset eli pois muuttaneet, joilla on somesuhde kylään). Kylissä jokaisen ääni kuuluu.
• Selvitetään monipaikkaisen asumisen hyödyt ja mahdollisuudet
Kehitetään toimia opiskelijoiden ja etätyöläisten tavoittamiseksi ja verkostoitumiseksi.
• Aktivoidaan kylillä toimivia yhteisöjä toteuttamaan hubeja ja Maker´s space -tyyppisiä yhteisöllisiä työtiloja esimerkiksi kylätaloille. Maker´s space voi olla myös pop-up-tyyppisenä DIY-työpajana (do it yourself).
• Tehdään digikokeiluja kylien välillä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
• Järjestetään yhdistyshautomoita, kumppanuuspöytiä ja muita yhdistysten verkottumista edistäviä tilaisuuksia.
• Kannustetaan yhdistyksiä monipuoliseen varainhankintaan ja lähipalvelujen kehittämiseen esimerkiksi yhteiskunnallisen yrittäjyyden keinoin.
• Järjestetään digikahviloita ja muuta toimintaa, jolla kohennetaan kyläläisten arjen digitaitoja ja parannetaan mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia palveluja. Osallistutaan esimerkiksi SeniorSurf-päiviin.
• Etsitään uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja digitaalisuuden hyödyntämiseen palvelujen tuottamisessa
• Edistetään sekä pitkäjänteistä kyläsuunnittelua että pop-up-osallistumista kylän kehittämiseen.
• Edistetään tapahtumajärjestäjien verkostoitumista.
• Haetaan hyviä käytäntä maailmalta, esimerkiksi Smart villages -yhteistyö