Eläviä kyliä ja onnellisia ihmisiä: yksilön hyvinvoinnista kasvaa yhteisön hyvinvointi

Hyvinvointi on vastavuoroinen ilmiö yksilön ja yhteisöjen välillä. Yhteisöllinen hyvinvointi määrittyy yhteisöön kuuluvien yksilöiden elintason, elämänlaadun, tyytyväisyyden ja onnellisuuden kautta. Jos edellä mainitut asiat toteutuvat hyvin yksilötasolla, lopputuloksena on hyvinvoiva yhteisö.

Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu kylien huolenpito asukkaistaan ja kuntien tasolla huolehtiminen kylien elinvoimaisuudesta. Huolenpito tai sen puuttuminen näkyy ihmisten arjessa monin eri tavoin.

Ennaltaehkäisevä hyvinvointityö lisää yhteisöllisyyttä, parantaa terveydentilaa, vähentää sairastuvuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Matalan kynnyksen liikunta aktivoi nuoria ja edistää osaltaan nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallintaa. Terveydellä on myös sosiaalisia vaikutuksia: terveet yksilöt muodostavat terveen yhteisön.

Yhdessä järjestettävät tapahtumat edistävät vapaaehtoistoimijoiden jaksamista. Tapahtumat ja kulttuurielämykset lisäävät myös osallistujien hyvinvointia. Ne kasvattavat myös kylän yhteisöllisyyttä ja vetovoimaisuutta.

Tutkimusten mukaan luonnon läheisyys ja luonnossa liikkuminen vähentävät sairastavuutta ja lisäävät onnellisuutta. Luonnon näkeminen, kokeminen ja aktiivinen luonnossa tekeminen lisäävät ihmisten hyvinvointia monella tapaa. Luonnon hyvinvointivaikutukset tulevat nopeasti ja pysyvät pitkään. Viime vuosikymmeninä yhteiskunnan muutokset ovat heikentäneet luontosuhdettamme, erityisesti lasten ja nuorten luontosuhde on heikentynyt.

Luonto vaikuttaa myönteisesti ainakin kolmen väylän kautta: Fyysinen aktiivisyys lisääntyy, luonto elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä, luonnossa liikkuminen edistää sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Viihtyisä ympäristö luo hyvinvointia. Hankkeessa kannustetaan asukkaita myös ympäristön viihtyisyydestä huolehtimiseen.


Toimenpiteitä

• Sparrataan tapahtumajärjestäjiä sparraaminen – neuvotaan tapahtumien järjestämisessä: kohtautetaan tapahtumien järjestäjiä ja madalletaan yhteistyön kynnystä. Kierretään vaikka kyläbiilillä ja aktivoidaan yhdistyksiä ja ihmisiä mukaan tapahtumiin, vrt. Teuvabiili tai Erkki-perävaunu varusteineen.
• Tapahtumien linkittäminen, tiedotus: tiivistetään verkostoyhteistyötä, poistetaan päällekkäisyyksiä. Yhteistyöryhmissä syntyy luontainen keskusteluyhteys, osallistutaan puolin ja toisin tapahtumiin.
• Kannustetaan toimijoita järjestämään ja hyödyntämään haastetapahtumia esimerkiksi KyläGamesien merkeissä (luontohaasteet, soutukilpailut, köydenveto, mölkky tai tehtävärastit)
• Toteutetaan paikallisia ja alueellisia tempauksia ja koko perheen kampanjoita: kuntopiirikortit, liikuntavankkurit, luonto-, liikunta- ym. teemapäivien paikallinen soveltaminen jne. Järjestetään perheliikuntapäiviä yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa. Lasten liikuntainnostusta lisätään esimerkiksi kylien perinneleikkien kautta.
• Toteutetaan kylien hyvinvointipäiviä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa luentoineen, ohjelmineen ja testeineen – hyödynnetään kylien ja opiskelijoiden osaamista. Työkaluna esimerkiksi Ikäinstituutin kehittämä Elämäntaidot esiin -bingolotto.
• Lähiluonnon ja paikalliskulttuurin mahdollisuuksia hyödynnetään ja edistetään esimerkiksi yhteismarkkinoinnin, tapahtumien sekä valtakunnallisiin ja kansainvälisiin teemapäiviin ja tempauksiin osallistumisen merkeissä (Avoimet kylät, Euroopan kulttuuriympäristöpäivät jne)
• Aktivoidaan ja lisätään tietoisuutta puutarhoissa kasvavista myrkyllisistä yhteistyössä Elyn asiantuntijoiden kanssa.