Kylien maakunta pilotoi tulevaisuutta

Etelä-Pohjanmaa on maakunta, joka elää vahvasti kylissä. Elinkeinorakenteen muutos ja palvelujen etääntyminen ovat kasvattaneet tarvetta kylien uudistumiseen niin, että ne voivat vastata haasteisiin, sopeuttaa joustavasti toimintaansa ja keksiä uusia toimintamalleja muuttuvissa olosuhteissa. Ketterät kylät kehittyvät!

Kylille-hankkeen avulla on tehty kesäkuusta 2015 vuoden 2023 loppuun saakka koko maakunnan kattavaa työtä kylien aktivoimiseksi. Hanke on ottanut kylät haltuun ja kehittänyt niiden toimintaedellytyksiä. Teemoittainen toimintamalli on tuonut työhön syvyyttä ja monipuolisuutta.

Nyt on tarkoitus pilotoida tulevaisuuden teemoja entistäkin syvällisemmin:

 

Tulevaisuuden kylä

Tulevaisuuden kylä 2.0-hankkeen kaikille avoin aloitustilaisuus pidettiin ystävänpäivänä Seinäjoella. TIlaisuuteen osallistui yli 70 henkilöä yli 30 kylästä Etelä-Pohjanmaan alueelta

Hankkeeseen on vielä mahdollisuus päästä mukaan. Teemakohtaiset työpajat käynnistyvät huhti-toukokuussa:

  • Digitaalisuus ma 29.4. klo 18 Kurikka, Luovan Ns (Seuratie 3)
  • Energia ma 6.5. klo 18 Alavus, kylätalo Hukkatupa Sydänmaa (Hukkalantie 292)
  • Imago ma 13.5. klo 18 Lapua, kulttuurikeskus Vanha Paukku, Alajokisali (Vanhan Paukun tie 1)’

Ilmoittaudu työpajoihin osoitteessa bit.ly/TKpajat

tai ota yhteyttä oman alueesi yhdyshenkilöön:

Leader Suupohja Tuija Takamäki
tuija.takamaki (at) leadersuupohja.fi, p. 040 7055 801

Leader Kuudestaan Jaana Sippola
jaana.sippola (at) kuudestaan.net, p. 040 571 0184

Leader Liiveri Anne Palohuhta
anne.palohuhta (at) liiveri.net, p. 050 551 0797

Leader Aisapari Päivi Kultalahti
paivi.kultalahti (at) aisapari.net, p. 0400 239 359

Teemat

Energiakylät – Kylä voi tavoitella omavaraisuutta ja kestävyyttä esimerkiksi energiakartoitusten ja uusiutuvan energian kautta. Kylä voi kartoittaa ja hyödyntää uusiutuvan energian mahdollisuuksia, vähentää jätettä, vahvistaa kiertotaloutta ja kierrätystä, suosia paikallista tuotantoa ja testata uusia energiateknologioita. Kylä voi myös suunnitella kestävän kulutuksen koulutuksia ja yhteisöprojekteja.

Digitaalisten palvelujen kylät – Digitaalisuus tuo maailman jokaiseen kotiin. Kylä voi kehittää omia digitaalisia palvelujaan, hyödyntää terveyspalveluita sähköisesti tai luoda yhteisöllisiä digitaalisia alustoja. Kylä voi myös edistää asukkaiden digitaalista osaamista ja yhdistää sitä arjen sujuvuuteen.

Imagokylät – Luodaan kylistä tarinoita, jotka kutsuvat ja inspiroivat. Kylä voi luoda vahvan brändin ja identiteetin, joka tekee kylästä houkuttelevan. Kylä voi muotoilla visuaalista identiteettiä, toteuttaa markkinointikampanjoita, järjestää yhteisöllisiä tapahtumia ja vahvistaa digitaalista näkyvyyttä.

Jokaiseen teemaan otetaan kuusi kylää tai kyläryhmää kehittämään ja pilotoimaan uusia toimintamalleja. Ideoita viedään eteenpäin kunkin alan asiantuntijoiden avulla.

– Teemaryhmissä kokeillaan rohkeasti uusia toimintamalleja, joista parhaat levitetään laajemmin inspiraatioksi ja hyödyksi muille, sanoo kehittämissuunnittelija Tuija Takamäki hanketta hallinnoivasta Leader Suupohjasta.

–  Meillä on tavoitteena luoda monta mallikylää, joissa älykkäät ratkaisut, yhteisöllisyys ja vahva identiteetti ovat osa kylien elämää!

 

 

Pitkäjänteistä kehittämistä

Kylille-hankejatkumo on merkinnyt pitkäjänteistä kehittämistä: kunta ja laajemmin ajateltuna koko maakunta on kyliensä yhteenliittymä. Kylä- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä lisäämällä vähennetään eroja harvaan asutun maaseudun ja keskustaajamien välillä, parannetaan maaseutuasumisen mahdollisuuksia ja lisätään kylien elinvoimaa.

Maaseudun kehittämisessä on merkittävässä asemassa koko kolmas sektori: kyläyhdistysten lisäksi toimenpiteet ja yhteistyöverkosto on ulotettu kaikkeen yhdistyskenttään. Hanke on tehnyt näkyväksi myös neljännen sektorin: kylien asukkaat, joita aktivoidaan osallistumaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Yhteisön hyvinvointi rakentuu hyvinvoivista yksilöistä.

Elinvoimainen maaseutu huomioi kylien vahvuudet ja erilaiset toimintaympäristöt. Osaava ja osallistava kylä käyttää hyödyksi kaikkien yksilöidensä osaamisen ja rakentaa kumppanuuksia myös kylärajojen yli. Kylissä luodaan hyviä käytäntöjä ja jaetaan niitä edelleen. Smart villages -verkoston kautta kehitetään yhteistyötä myös kansainvälisesti.

Kylille-hankkeilla on aktivoitu kyliä kehittämään toimintaansa ja käyttämään hyödyksi siihen tarjoutuvat mahdollisuudet. Hankkeella on lisätty maaseudun asukkaiden osallisuutta, osaamista, hyvinvointia ja turvallisuutta. Lisäksi on edistetty kiertotaloutta ja pyritty saamaan kylien kaikki vahvuudet hyötykäyttöön.

Tutustu Kylille-hankkeiden jatkumoon TÄSSÄ LINKISSÄ